Sisältöön »
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa

« Kirjailijat

Uusikylä Petri

 

  • s. 23.09.1964 Vaasa
  • VTL
  • konsultti

Esittely

Julkisen hallinnon kehittämiskonsulttina toimiva valtiotieteen lisensiaatti Petri Uusikylä teki vuonna 1994 tutkimuksen yhteistyön rakenteista ja merkityksestä kuntien lastensuojelutyössä. Uusikylä oli tuolloin valtiotieteen kandidaatti. Hänen tutkimuksensa oli osa Lastensuojelun Keskusliiton vuonna 1993 käynnistämää Lapsen etu -projektia. Toinen Uusikylän tutkimuksessa vertailluista kunnista oli Forssa.

Tuotanto

Esitellyt teokset

Uusikylä Petri

Lastensuojelun toimeenpanoverkostot : tutkimus yhteistyön rakenteesta ja merkityksestä kuntien lastensuojelutyössä

Uusikylä Petri

  • Julkaisuvuosi: 1995 (Lastensuojelun keskusliitto)
  • Paikkakunnat: Forssa
  • Avainsanat: lastensuojelu

Kirjailijan tuotantoa Louna-kirjastoissa.


Kirjat

Ahonen, Pertti - Fabritius, Liisi - Heikkilä, Hannu - Saarilahti, Ilkka - Uusikylä, Petri (1991): Pankkiautomaatti: tietoyhteiskunnan Proosallinen pikkuihme. Hallinnon tutkimus 2/1991.

Uusikylä, Petri (1991): Helsinki holhouksessa. Valtionapujärjestelmän nykytila ja uudistaminen. Helsingin kaupunginkanslia. Talous- ja suunnitteluosasto. Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja A 1/91. 90 s.

Saarilahti, Ilkka – Uusikylä, Petri (1992): Vuotuinen joustavuus suomalaisessa budjetoinnissa. Hallinnon tutkimus 1/1992. 24-46.

Uusikylä, Petri (1993): Sosiaali- ja terveydenhuollon säästöt ja paikallishallinnon politiikkaverkostot. Teoksessa: Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. Markkinat ja verkos­tot sosiaali- ja terveyspolitiikan ohjauksessa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1993:4. Yliopistopaino. Helsinki.

Mattila, Mikko – Martikainen, Tuomo – Uusikylä, Petri (1993): Johdanto. Teoksessa: Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1993:4. Yliopistopaino. Helsinki.

Mattila, Mikko – Uusikylä, Petri (1993): Verkostoanalyysi sosiaali- ja terveyspolitiikan tutkimusmenetelmänä. Teoksessa: Hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1993:4. Yliopistopaino. Helsinki 1993.

Mattila, Mikko – Uusikylä, Petri (1993): Verkostoanalyysi politiikan tutkimuksessa – teoreettiset lähtökohdat ja metodinen perusta. Politiikka 1/1993. 44 - 50.

Saarilahti, Ilkka – Uusikylä, Petri (1993): Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministeriön lisärahoituksen perustelut vuosina 1968-1992. Hallinnon tutkimus 3/1993. 210-223.

Uusikylä, Petri (1993): Kuntien säästöt ja palveluyksiköiden selviytymisstrategiat. Kunnallistieteel­linen aikakauskirja. 3/1993. 224-249.

Uusikylä, Petri (1993): Kuka selviää giljotiinista. Nuorisotoimen asema supistavassa suunnittelussa. 136-151. Teoksessa: Helve, Helena - Paakkunainen, Kari - Siurala, Lasse (toim.): Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin. Nuoret ja nuorisotyö 90-luvulla. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Laamanen, Ritva – Uusikylä, Petri - Brommels, Mats: (1994) Kuntien toimintastrategiat ja päätöksenteko. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 3/1994. 9-21.

Opetusministeriö (1998): Kadonnutta imperiumia etsimässä. Hallintotieteiden koulutusalan arviointi. Opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan linjan julkaisusarja. Helsinki 1994.

Uusikylä, Petri (1995): Lastensuojelun toimeenpanoverkostot. Tutkimus yhteistyön rakenteista ja merkityksestä kuntien lastensuojelutyössä. Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu. Pieksämäki: RT-kirjapaino. 108 s.

Johanson, Jan-Erik – Mattila, Mikko - Uusikylä, Petri (1995): Johdatus verkostoanalyysiin. Kuluttajatutkimuskeskus. Menetelmäraportteja ja käsikirjoja 3/1995. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus. 122 s.

Henning, Christian H.C.A – Uusikylä, Petri (1995): The Impact of Communication Networks on Political Bargaining among Public and Private Organizations. Theoretical Conceptions and Empirical Evidence? Mannheimer Zentrum fur Europäische Soziaforschung. Arbeitspapiere. AB II / Nr. 10. Mannheim: MZES. 63 pages.

Uusikylä, Petri (1996): The Politics of Cutback Management. A Case Study of Interorganizational Relations and Influence Structures During a Local Government Retrenchment Process. Max-Planck-Institute fur Gesellschaftsforschung. MPIFG Discussion Paper 96/2. 36 pages.

Uusikylä, Petri (1996): Mikkelin lastensuojeluverkostot. Tutkimus lastensuojelun yhteistyöstä Mikkelin seudulla vuonna 1995. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto. 31s.

Johanson, Jan-Erik – Uusikylä, Petri (1996): Verkostoanalyysi kuntatutkimuksessa. Kunnallistieteellinen Aikakauskirja 2/1996, 113-131.

Uusikylä, Petri (1996): Agency Discretion and Public Accountability. Teoksessa Hugo Van Hassel (Toim.) New Trends in Public Administration and Public Law. EGPA Yearbook. 195-225.

Martikainen, Tuomo – Uusikylä, Petri (1997): Reforming Health Policy in Finland - A Critical Assessment. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997: 13. Saarijärvi: Gummerus. 96 sivua.

Uusikylä, Petri (1997): Lastensuojeluverkostot. Verkostoanalyysi kahden kunnan yhteistyörakenteista lastensuojelun päätöksenteossa. JANUS 3/1997. 271-294.

Uusikylä, Petri (1997): Verkostot poliittisten päätösten toimeenpanossa. Verkostoanalyyttinen tutkimus organisaatioiden välisistä vuorovaikutusrakenteista sosiaali- ja terveyspolitiikan päätöksenteossa ja toimeenpanossa. Yleisen valtio-opin lisensiaattityö. Helsinki: Helsingin yliopisto. 250 sivua.

Mattila, Mikko – Uusikylä, Petri (1997): Social Welfare and Health Care Cutbacks in Finland 1991-1995. West European Politics 3/1997.

Taideteollinen korkeakoulu (1997): Taideteollisen korkeakoulun imago 1997. Työnantajien näkemykset TaiKin opetuksesta, opiskelijoista ja koulun asemasta suomalaisen designin kentällä. Tango 97 –projektin loppuraportti. Helsinki: Kirjapaino Verbi.

Johanson, Jan-Erik – Uusikylä , Petri (1998): Sosiaalinen pääoma verkostoissa. Sosiologia 1/1998, 17-27.

Uusikylä, Petri (1998): Arviointijärjestelmät ja arvioinnin hyödyntäminen julkisella sektorilla. 24-41. Teoksessa Harrinvirta, Markku – Uusikylä, Petri – Virtanen, Petri (toim.) Arvioinnin tila valtionhallinnossa. Valtiovarainministeriö. Tutkimukset ja selvitykset 7/98. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

Uusikylä, Petri (1998): Väliarviointiraporttien laatu. Teoksessa Haapalainen, Petri: Rakennerahastoarviointien laatu. Valtiovarainministeriö. Tutkimukset ja selvitykset 8/98. Helsinki: Valtiovarainministeriö.

Lampinen, Risto – Uusikylä, Petri (1998): Implementation Deficit - Why Member States do not Comply with EU Directives. Scandinavian Political Studies 3/1998.

Virtanen, Petri – Uusikylä, Petri (1998) Kertomus traditioiden velvoitta­vuudesta. Kirja-arvostelu Antero Kiianmaan teoksesta Moderni totemismi. Tutkimus työelämästä, solidaarisuudesta ja sosiaalisista verkostoista keskiluokkaistuvassa Suomessa. Janus 2/1998, 247-250.

Käsi- ja taideteollisuusliitto (1998): Käsityöyritysten tila. Vuoden 1998 barometri. Helsinki: yliopistopaino.

Uusikylä, Petri (1998): Verkostoituminen valintana. Teoksessa Virtanen, Päivi (toim.): Verkostoituva asiakastyö. Helsinki: Kirjayhtymä.

Lampinen, Risto – Uusikylä, Petri (1998): Yhteisölainsäädännön kansallinen toimeenpano EU-maissa. Teoksessa Matti Wiberg – Tapio Raunio (toim.) Päätöksenteko Euroopan Unionissa. Helsinki: Gaudeamus.

Rehn, Olli - Uusikylä, Petri - Lampinen, Risto (toim.) (1998): EU-asioiden valmistelu Suomessa. Eduskunnan kanslian julkaisuja 7/1998.

Uusikylä, Petri (1999): Arviointitieto politiikan ja hallinnon välineenä. Teoksessa Mäntysaari, Mikko – Lindqvist, Tuija (toim.): Arviointi ja asiantuntijuus. Helsinki: Gaudeamus.

Uusikylä, Petri (1999): Hyvinvointilainsäädännön verkostot – Sidosryhmäorga­ni­saatio sosiaali- ja terveyslainsäädännön taustalla vuosina 1968 - 1995. Teoksessa Mattila, Mikko - Uusikylä, Petri (toim.): Verkostoyhteiskunta – käytännön johdatus verkostoanalyysiin. Helsinki: Gaudeamus.

Uusikylä, Petri (1998): Benchmarking – avain menestykseen vai hallinnon kehittämisen muoti-ilmiö? Hallinto 5/1998, 18-21.

Uusikylä, Petri (1999) : Onko alueiden Euroopalla tulevaisuutta? Sosiaaliturva 13/99, 22-26.

Uusikylä, Petri – Virtanen, Petri (1999): Public Sector Performance Contracting in Finland: A Case Study of Ministry of Social Affairs and Health, OECD, PUMA/PAC (99)2. Paris.

Uusikylä, Petri & Virtanen, Petri & Kuoppala, Mikko (2000): Kohti tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalaista Suomea? Ex ante arviointi Suomen ESR-viitekehyksestä ja tavoite 3-ohjelmasta vuosille 2000-2006. Työministeriö. ESR-julkaisut 59/00. Helsinki

Boedeker, Mika – Uusikylä, Petri (2000): Interaction between the 
Government and Parliament in Scrutiny of EU Decision-Making; Finnish Experiences and General Problems. In National Parliaments and the EU-Stock-taking for the Post-Amsterdam Era. Finnish Parliament 1/2000. Eduskunta. Helsinki.

Uusikylä, Petri & Virtanen, Petri (2000) : Meta-Evaluation as a Tool for Learning - A Case Study of the European Structural Fund Evaluations in Finland. Evaluation Vol. 6 (1): 50-65.

Laxen, Jörn & Yletyinen, Pentti, Uusikylä, Petri (2000): Evaluation of Consultant Trust Funds Affiliated with The International Financial Institution. Ministry for Foreign Affairs, Finland.

Uusikylä, Petri et. al (2000): Ex Post Evaluation of the Objective 5b –programme in Finland. Ministry of the Interior. Forthcoming.

Martikainen, Tuomo & Uusikylä, Petri (2000): Reforming Health Policy in Finland. In Stuart S. Nagel (Ed.): Handbook of Global Technology Policy. New York: Marcel Dekker Inc.

Kuoppala, Mikko & Uusikylä, Petri & Virtanen, Petri (2000) Weeran arvioinnin loppuraportti. Maaseudun naisten yrittäjyys- ja työllisyyshanke Ylä- ja Koillis-Savossa. Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu. Iisalmi.

Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri & Vartiainen Saara (2001) : Business Support Programmes. SME Policy Description, Compensation Mechanisms and Evaluation Systems in Five Countries and in the European Commission. Ministry of Trade and Industry Finland. Studies and Reports 8/2001.

Uusikylä, Petri (2001) Uudistuva ulkomaalaisvirasto. Ulkomaalaisviraston kokonaisarviointi. UVI:n julkaisuja.

Uusikylä, Petri (2001) Suomen yrittäjien kehittämissäätiön arviointi. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 15/2001.

Uusikylä, Petri & Valovirta, Ville (2002). Osaoptimoinnista tulosketjuihin. Selvitys valtiovarainministeriölle tulosohjauksen tilasta ja kehittämistarpeista. Keskushallintohanke – tulosohjausryhmä. Art Print, Helsinki.

Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri (2002). Ruotsin Näringsdepartementet. Mallin toimivuus ja siirrettävyys Suomeen. Raportti Keskushallintohankkeelle. Valtiovarainministeriö.

Kalliokoski, Matti & Mäkelä Outi & Uusikylä, Petri (2002). Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen ja KTM:n yhteistyön arviointi. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja. KTM, Helsinki.

Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri (2002). Julkisten yritystukien vaikuttavuusarvioinnin käsikirja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja. Art Print, Helsinki.

Kuoppala, Mikko & Uusikylä, Petri (2002). Arviointi [työssä jaksamisen] hyvien käytäntöjen vaikuttavuudesta. Teoksessa Notkola, Veijo (toim.) Työhyvinvointi ei ole sattumaa – tutkimus hyvien käytäntöjen vaikuttavuudesta. Työssä jaksamisen ohjelma 2002. Kirjapaino Snellman Oy, Helsinki.

Uusikylä, Petri & Valovirta, Ville & Virtanen, Petri (2002). Kulttuuripolitiikan tulosohjauksen kehittämishanke. Hankeraportti. Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta ja nuorisopolitiikan osaston julkaisuja 5/2002.

Ahonen, Pertti & Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri (2002) . Evaluation in Finland. In Jan-Eric Furubo & Ray C. Rist & Rolf Sandahl (eds.) International Atlas of Evaluation. Transaction Publishers, New Brunswick.

Uusikylä, Petri & Mäkinen, Anna-Kaisa (2003). Vivetor – Virtuaalinen verkostotutor. ESR-projektien verkostoitumisopas. Työministeriö. www.esr.fi

Uusikylä, Petri & Virtanen, Petri & Valovirta, Ville & Tuominen, Anniina (2002). SM 2010 strategiaprosessi. Kohti yhtenäistä konsernistrategiaa. Loppuraportti. Net Effect Oy ja sisäasiainministeriö.

Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri & Valovirta, Ville & Puhakka, Janne (2002). User and stakeholder views on Sitra’s research – A background study for international evaluation of Sitra. Net Effect Ltd. Helsinki.

Mäkelä, Outi & Mäkinen, Anna-Kaisa & Uusikylä, Petri (2003). Uuden elämänkaaren alku. Läntisen sosiaalikeskuksen nykytilan arviointi organisaatiomuutoksen kynnyksellä. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Helsinki

Uusikylä, Petri & Tuominen, Anniina Virtanen, Petri (2003). Viestintäviraston arviointi. Loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 1/2003.

Mäkinen, Anna-Kaisa & Uusikylä, Petri (Toim.) (2003). Tiedosta – arvioi – paranna. Itsearviointi ESR-projektien kehittämisen välineenä.

Uusikylä, Petri & Valovirta, Ville & Karinen, Risto & Abel, Enno & Froese, Thomas (2003). Towards a Competitive Cluster. An Evaluation of Real Estate and Construction Technology Programmes. Technology Programme Report 6/2003.

Lähteenmäki-Smith, Kaisa & Uusikylä, Petri & Ollus, Martin & Salkari, Iiro (2003). Huippuosaamisesta alueille kilpailukykyä. Osaamiskeskustelun väliarviointi 1999-2002. Sisäasiainministeriön julkaisu 4/ 2003.

Uusikylä, Petri & Valovirta, Ville (2003). Kaakkois-Suomen Interreg IIIA – ohjelman väliarviointi. Sisäasiainministeriö.

Uusikylä, Petri & Karinen, Risto (2003). Karjalan Interreg IIIA-ohjelman väliarviointi. Sisäasiainministeriö.

Uusikylä, Petri (2003). Arvioinnin sietämätön vaikeus. Teoksessa: Juha Kesänen (toim.) Työllistyvä Helsinki – näkökulmia paikalliseen työllisyyden edistämiseen. Helsingin kaupungin tietokeskus & Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskus. Helsinki

Uusikylä, Petri (2003). Aito tuloskulttuuri vaatii sitoutumista. Hallinto 6/2003. Helsinki.

Virtanen, Petri & Uusikylä, Petri (2004). Exploring the Missing Links Between Causes and Effects. A Conceptual Framework for Understanding Micro-Macro Conversions in Programme Evaluation. Evaluation 1/ 2004.

Uusikylä, Petri – Valovirta, Ville (2004). Liikenne- ja viestintäministeriön viestintämarkkinaosaston kansainvälistymisstrategia. Liikenne- ja viestintäministeriö, 2003.

Uusikylä, Petri – Virtanen, Petri - Tonttila, Jarkko – Oosi, Olli – Vihinen, Hilkka, Kuusisto, Jari (2005). TE-keskukset matkalla kohti asiantuntijaorganisaatiota. TE-keskusten ulkopuolinen arviointi. Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005.

Uusikylä, Petri – Tuominen, Anniina – Reuter Niklas (2005). Kannattaako kotoutumiskoulutus? Kotoutumiskoulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Työministeriön julkaisuja 2005.

Uusikylä, Petri – Köngäs, Olavi – Valovirta, Ville – Oosi, Olli (2005). Suomalaisen tietoturvavaikuttamisen hittämishankkeen loppuraportti. Liikenne- ja viestintäministeriö, 2005.

Lonka, Harriet – Hjelt, Mari – Uusikylä, Petri – Karinen, Risto (2005). Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategian arviointi 2005. Puolustusministeriö, Helsinki.

Uusikylä, Petri – Karinen, Risto (2005). Kohti tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa projektitoimintaa. Selvitys ESR-osarahoitettujen maahanmuuttajahankkeiden onnistumisista ja onnistumisen edellytyksistä. Tutkimukset ja selvitykset 4/05. Työministeriö.

Valovirta, Ville – Oosi, Olli – Uusikylä, Petri – Maula, Markku (2006). Ideat kasvamaan innovaatioiksi. Tuli-ohjelman arviointi. Teknologiaohjelmaraportti 2/2006. Tekes.

Uusikylä, Petri – Wiik, Maarit – Kilappa, Janne (2006). Opetusministeriön hallinnonalan rakennerahastohankkeet 2000-2006. Opetusministeriön julkaisuja 2006:40.

Lampinen, Seppo - Ari Kähkönen - Peter Molin - Risto Murto - Petri Uusikylä (2006). Liikkumisen ja kuljetusten peruspalvelutaso: peruspalvelun konkretisointi eri liikennemuodoissa. Tiehallinnon selvityksiä.

Aro, Timo – Uusikylä, Petri (2006). Kolmannen sektorin projektiasiakkaat ja TE-keskusten asiakaspalvelu. Selvitys kolmannen sektorin projektiasiakkaista ja TE-keskusten asiakaspalvelusta. Valtiontilintarkastajat. Helsinki: Yliopistopaino.

Koskela, Tuomas - Ruuth, Mari - Uusikylä, Petri - Wiik, Maarit (2006). Kalastusalan neuvontajärjestöjen arviointi. Kalatalouden Keskusliiton ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtionapuinen toiminta vuosina 2000-2004. Maa- ja metsätalousministeriö 79 (3-2006). Helsinki.

Uusikylä, Petri - Valovirta, Ville (2007). Three Spheres of Performance Governance: Spanning the boundaries from single-organisation focus towards a partnership network', Evaluation 13(4). Forthcoming.

MacCullum, Neil & Uusikylä, Petri (2008). A Strategic Monitoring and Evaluation Framework for Regional and Local Development in Latvia. OECD Local Economic and Employment Development Programme. OECD/LEED. Trento, Italy.

Uusikylä, Petri – Karinen, Risto – Koskela, Tuomas (2008). Televisio- ja radiotoiminnan toimilupajärjestelmä. Raportti sidosryhmien näkemyksistä. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 22/2008.

Uusikylä, Petri & Virtanen, Petri (2009) Evaluators as Information Brokers – Approach to enhance social capital and policy coherence. Conference paper in EES Conference, 1-3 October 2008. STREAM 4 Methodological Choices and Approaches. Connections.

Uusikylä, Petri (2009). Intercultural Navigators – Network Analysis. Pilot Studies from Finland, Denmark and Poland. British Council – Finland. Helsinki.

MacCullum, Neil & Uusikylä, Petri (2009). Implementation Guidelines on Evaluation and Capacity Building for the Local and Micro-Regional level in Hungary. A Guide to Evaluation of Local Development Strategies. OECD Local Economic and Employment Development Programme. OECD/LEED. Trento, Italy.

Sekes & Net Effect (2009) Toiminnasta tuloksiin. Kehittämisyhtiöiden tulosmittaamisen käsikirja. Sekes. Helsinki

Uusikylä, Petri (2009). Evaluation as a Tool for Evidence-based Project Management. Article in Kari Kuikka (Ed.). Managing EU-projects. North Karelia University of Applied Sciences. 2010

Uusikylä, Petri - Lähteenmäki-Smith, Kaisa - Terävä, Eeva, Trofin Laura (2010). Ex post evaluation of INTERREG 2000-2006. Task 5: In-depth analysis of a representative sample of programmes. PROGRAMME: INTERREG III A KARELIA (Finland-Russia). European Commission (DG REGIO).